Obchodní podmínky

Forma prodeje

Forma prodeje Firma Advey services s r.o. je výhradním zástupcem a dovozcem nabízených portugalských vín. Specializujeme se na velkoobchodní prodej a přímou distribuci restauracím, vinárnám, hotelům, gastronomickým zařízením, příp. sportovním klubům. Základním posláním naší firmy je prodávat velmi kvalitní víno, které většina domácích zákazníků osobně nezná, kdy zákazník platí pouze za kvalitu, nikoliv za značku nebo zemi původu. Naše vína nenajdete ve vinotékách, supermarketech nebo velkoobchodech.S jednotlivými zákazníky jsou podmínky vzájemné spolupráce (termíny dodání zboží, slevy, propagace apod.) sjednávány individuálně prostřednictvím našich obchodních zástupců.

Víno jako daňově uznatelný náklad

Kvalitní víno, je dárkem jež nikoho neurazí. Víno lze zahrnout do daňových nákladů a navíc, plátci DPH si mohou dokonce uplatnit nárok na vrácení 21% z prodejní ceny. Víno jako daňově uznatelný náklad lze považovat tehdy, pokud jsou splněny následující podmínky:

  • Jedná se o tiché víno (nikoliv šumivé)
  • Cena jedné lahve nesmí překročit částku 500 Kč bez DPH
  • Víno musí být označeno logem společnosti, aby splnilo podmínku reklamního a propagačního předmětu – tyto etikety můžeme dle Vašich požadavků nechat vyrobit

Zde uvádíme konkrétní odstavec zákona v úplném znění:

Zákon o DPH: §13 odst.8

Za dodání zboží nebo převod nemovitosti se však nepovažuje: prodej podniku nebo vklad podniku nebo jeho části, tvořící organizační složku podniku, pokud se jedná o hmotný majetek,vydání nebo poskytnutí majetku v nepeněžité podobě ve hmotném majetku jako náhrady nebo vypořádání podle zvláštního právního předpisu, 11)poskytnutí reklamního nebo propagačního předmětu bez úplaty, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, a nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti.

Zákon o dani z příjmu: §25 odst.1písm.t)

Daňově neuznatelné výdaje jsou výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary. Za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně.